Auditor web

CALENDARI FISCAL 2016 - asociacion

Vaya al Contenido

Menu Principal:

CALENDARI FISCAL 2016

NOTICIAS Y TELEFONOS > CALENDARIS MUNICIPALS
 
                   
     
Calendari Fiscal 2016
Períodes per a l'ingrés dels padrons fiscals de l’any 2016:
A) PERÍODE VOLUNTARI
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
  • 1a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d'abril
  • 2a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 6 de juny
  • 3a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d'agost
  • 4a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d'octubre
 • Impost sobre béns immobles rústics (IBI)
  • Del 2 de setembre al 3 de novembre
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Del 2 de març al 5 de maig
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • 1a fracció de la quota anual: del 1 de juliol al 2 de setembre
  • 2a fracció de la quota anual: del 4 de juliol al 3 de novembre
 • Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
  • Del 2 de setembre al 3 de novembre
 • Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
  • Del 2 de març al 5 de maig
 • Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)
  • Del 2 de setembre al 3 de novembre
 • Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (ESCOMBRARIES)
  • Pagament bimestral
Nota: Optativament, tant per a l'IBI com per a l'IAE, en el primer termini de cobrament es podrà abonar la totalitat de la quota anual.
B) PERÍODE EXECUTIU
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal